ČeskyEnglish

Valdštejnská lodžie je raně barokní památka, která se nachází necelé 2 km od centra Jičína na konci lipové aleje.
Přímo k ní se dá dopravit autobusem - zast. Jičín - Sedličky, nebo vlakem Jičín - zastávka.

PODPOŘ VALDŠTEJNSKÉ IMAGINÁRIUM
(kliknutím na odkaz)

Památku spravuje nezisková organizace: Valdštejnské imaginárium, z. ú.

Otevírací doba
VALDŠTEJNSKÉ LODŽIE
 

listopad - březen
pá 15.00 - 20.00
so 13.00 - 18.00
ne 13.00 - 18.00

červen:
út-čt 13.00-18.00
pá 13.00-20.00
so-ne 10.00-18.00

duben, květen, září, říjen:
čt 13.00-18.00
pá 13.00-20.00
so-ne 10.00-18.00

červenec a srpen:
po-čt a so-ne 9.00-18.00

pá 9.00-20.00

 

 (Po domluvě na telefonu: 608 269 296 je možno
Valdštejnskou lodžii navštívit i mimo uvedenou dobu.)

Vstupné: dobrovolné

Průvodcovská služba:  Naši průvodci se vám budou věnovat a podají vám výklad
o Albrechtu z Valdštejna, Lodžii i komponované barokní krajině vždy
v květnu, červnu a září: so - ne a svátky 13.00 - 18.00,
v červenci a srpnu: po - ne 10.00 - 18.00 

od roku 2014 provozuje Valdštejnskou lodžii:
Valdštejnské imaginárium, z. ú.

sídlem: Jičín, Sedličky 4, 506 01
Bankovní spojení: 107-7403650237/0100
IČ: 02346915
DIČ: CZ02346915

JIŘÍ VYDRA
kastelán a ředitel z. ú. 
+420 608 269 296, mail: jiri.vydra@volny.cz

JITKA MLÁZOVSKÁ
ekonomka
+420 724 284 456, mail: j.mlazovska@rehakapartneri.cz
kontaktním místo: Fügnerova 295, Jičín 506 01
K dispozici každý pátek 10 - 15 hod

DANIELA WEHRENBERGOVÁ
svatby

733 646 702, mail: svatby@valdstejnskalodzie.cz

 

LUCIE HRONOVÁ
rezervace
733 746 629, mail:rezervace@valdstejnskalodzie.cz 
 
 
CAFÉ LOGGIE - kontakt do kavárny: +420 777 028 527

Provoz Lodžie a kulturní akce podporuje město JIČÍN

 

Město Jičín
Provozní řád prostor parku a teras
v areálu Valdštejnské lodžie

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Město Jičín (dále jen „vlastník“) je vlastníkem areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně, který zahrnuje tyto nemovitosti: Lodžie, tj. budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stojící na pozemku parcelní číslo st. 2084, Čestný dvůr, tj. budova č. p. 4, stojící na pozemku parcelní číslo st. 2001, Grotta, tj. budova bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku parcelní číslo st. 2074, a pozemků stp. 2084, stp. 2001 a stp. 2074 a p.p. 1693, 1694, 1696/1, 1697 a 1695 v k.ú. Jičín.
Tyto nemovitosti vyjma p.č. 1693 a 1694 jsou částmi nemovité kulturní památky Letohrádek a obora Libosad, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku 24168/6-1030 v okrese Jičín, sídelním útvaru Sedličky, v části obce Sedličky č. p. 4 a z hlediska zájmů státní památkové péče se dále nacházejí na území Městské památkové rezervace Jičín. Nemovitosti p.č. 1693 a 1694 nejsou nemovitou kulturní památkou, avšak nacházejí se na území Městské památkové rezervace Jičín.

2. Provozovatelem areálu je Valdštejnské imaginárium, z.ú. IČ 02346915, se sídlem Jičín, Sedličky 4.
Čl. 2 Pravidla užívání parku (dále jen „park“)
1. Park je přístupný jako místo klidu za účelem rekreace, relaxace a kulturního využití všem návštěvníkům areálu Valdštejnské lodžie po celý rok, 24 hodin denně. Každá osoba vstupující do parku je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování parku, jeho zařízení a vybavení, je povinna zachovávat čistotu a pořádek. Do parku vstupuje každý na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
2. V parku je z důvodu bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně zakázáno:
a) jezdit motorovými vozidly a na koních, s výjimkou povolených akcí
b) volný pohyb psů
c) užívání omamných látek
d) vstupovat (šplhat) na hradební zdi nebo je přelézat
e) trhat květiny a poškozovat nebo znečišťovat ostatní zeleň (trávníky, keře, stromy, záhony)
f) rozdělávat otevřené ohně s výjimkou vlastníkem nebo provozovatelem povolených akcí
g) používat zábavnou pyrotechniku
h) stanovat a nocovat s výjimkou provozovatelem nebo vlastníkem povolených akcí
i) poškozovat, přemísťovat nebo znečišťovat jakoukoliv součást vybavení parku – mobiliář (lavičky, koše, cedule)
j) pořádat propagační, reklamní, kulturní či jiné akce, bez souhlasu provozovatele Valdštejnské lodžie
k) nadměrným hlukem omezovat okolí, a to vč. reprodukované hudby, s výjimkou povolených akcí
l) létat s bezpilotními letadly - drony bez povolení vlastníka.

Čl. 3 Pravidla užívání terasy Valdštejnská lodžie
Na terase Valdštejnské lodžie a přilehlém schodišti je z důvodu bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a majetku, zakázáno:
a) provozovat míčové hry a sport
b) užívat omamné látky, vč. kouření
c) přelézat a prolézat kamenné zábradlí a vstupovat na kamennou římsu za ním
d) rozdělávat otevřené ohně
e) používat zábavnou pyrotechniku
f) poškozovat, přemísťovat nebo znečišťovat jakoukoliv součást vybavení terasy
g) pořádat propagační, reklamní, kulturní či jiné akce bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele Valdštejnské lodžie
h) jezdit na kole, na skateboardu, na bruslích apod.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení
1. Provozní řád je vyvěšen na www.mujicin.cz, na www.valdstejnskalodzie.cz a při vstupu do parku,
2. Kontrolu dodržování Provozního řádu provádí provozovatel areálu Valdštejnské lodžie a Městská policie v Jičíně. Návštěvník může být vykázán z prostor, na něž se Provozní řád vztahuje, při jeho nerespektování.
3. Porušení provozního řádu bude postihováno podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4. Provozní řád byl schválen Radou města Jičína č. 129 dne 8. 8. 2018 a nabývá účinnosti dne 9. 8. 2018.

JUDr. Jan Malý
starosta měst

Tabulky